การระบายอากาศเป็นสิ่งที่จำเป็นในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ทำงานได้ เช่นโรงงานอุตสาหกรรม คลังเก็บสินค้า โรงจอดรถ เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นการนำอากาศบริสุทธิเข้ามาในพื้นที่หรือการถ่ายเทความร้อน ความชื้น ฝุ่นละออง และกลิ่นผิดปรกติออกจากพื้นที่ ดังนั้น การระบายอากาศจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีการควบคุมตามแบบมาตราฐาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในพื้นที่รู้สึกสบายตัว หายใจได้สะดวก และลดความร้อนได้

ความร้อนภายในพื้นที่อุตสาหกรรมเกิดจากได้หลายกรณี :

แสงแดด ความร้อนจากแสงแดดส่งถึงหลังคา ทำให้อุณหภูมิภายในอาคารสูงขึ้น

เครื่องจักร ความร้อนที่เกิดจากเครื่องจักร อุปกรณ์ ในขณะที่ทำงาน

ผู้ปฏิบัติงาน ความร้อนภายในร่างกายของผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากการทำงาน

ดังนั้น การใช้พัดลมระบายอากาศจะเป็นตัวช่วยพาอากาศจากภายนอกเข้าสู่ภายในอาคาร หรือดูดความร้อนภายในออกสู่อาคารได้ ส่งผลทำให้อุณหภูมิภายในอาคารลดความร้อนลงได้

พัดลมระบายอากาศ

พัดลมระบายอากาศอุตสาหกรรมโซล่าเซลล์

พัดลมระบายอากาศอุตสาหกรรมโซล่าเซลล์

สามารถใช้ในการระบายอากาศเพื่อลดความร้อนได้ โดยนำไปติดตั้งใช้ในสถานที่ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม, คลังเก็บสินค้า, โรงจอดรถ เป็นต้น

คุณสมบัติพิเศษพัดลมระบายอากาศอุตสาหกรรมโซล่าเซลล์

– ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าจากสายส่ง เนื่องจากใช้พลังงานแสงแดดแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า

– ประหยัดพลังงาน เนื่องจากเป็นมอเตอร์กระแสตรง(DC) ซึ่งจะใช้พลังงานน้อยกว่าเมื่อเทียบกับมอเตอร์กระแสสลับ

– โครงป้องกันสนิมและมอเตอร์สามารถป้องกันน้ำได้ มอเตอร์มาตราฐาน IP68

พัดลมระบายอากาศอุตสาหกรรมโซล่าเซลล์มีด้วยกันอยู่ 3 ขนาด คือ

1) ขนาดใบพัด 810 mm (32 นิ้ว)

2) ขนาดใบพัด 950 mm (37 นิ้ว)

3) ขนาดใบพัด 1,100 mm (43 นิ้ว)

ตารางคุณสมบัติพัดลมระบายอากาศอุตสาหกรรมโซล่าเซลล์

–> รายละเอียดพัดลมระบายอากาศอุตสาหกรรมโซล่าเซลล์

ประโยชน์ที่ได้รับจากการติดตั้งพัดลมระบายอากาศอุตสาหกรรมโซล่าเซลล์

ลดความร้อน ความชื้น ฝุ่นละออง

– ลดต้นทุนให้กับการผลิตได้ เนื่องจากไม่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้า

– ลดการใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศ

อัตราการเปลี่ยนอากาศ (Rate of ventilation)

อัตราการเปลี่ยนอากาศในตารางที่ 1 แสดงค่าเป็น “ การเปลี่ยนอากาศ/ชั่วโมง ” การนำไปใช้ต้องคำนึงถึงประเภทของสถานที่ด้วยว่าถูกนำไปใช้ทำเกี่ยวกับงานประเภทใด

อัตราการเปลี่ยนอากาศ (Rate of ventilation)

ตารางที่ 1: ตารางอัตราการเปลี่ยนอากาศ

*เป็นพื้นที่โรงงานที่ใช้ในการรับสินค้า บรรจุสินค้า เป็นต้น ถ้าเป็นพื้นที่อื่นต้องคำนึงถึงตัวเลขอีกครั้ง

การคำนวณหาขนาดพัดลมระบายอากาศเบื้องต้น

การคำนวณการระบายอากาศจะต้องคำนึงถึงปริมาตรของอากาศในห้อง ซึ่งจะใช้หน่วยเป็นเมตร โดยการคูณ [ความกว้าง X ความยาว X ความสูง] จากนั้นคูณด้วยอัตราการเปลี่ยนอากาศต่อชั่วโมงตามตารางที่ 1

ขนาดพัดลมระบายอากาศ (m3/hr)หรือ(CMH) = ความกว้าง X ความยาว X ความสูง x อัตราการเปลี่ยนอากาศต่อชั่วโมง

ตัวอย่าง จงหาขนาดพัดลมระบายอากาศที่ใช้ในพื้นที่รับสินค้าในโรงงาน โดยขนาดของห้องมีความกว้าง 8 เมตร ความยาว 10 เมตร ความสูง 3 เมตร

ตามตารางที่ 1 อัตราการเปลี่ยนอากาศต่อชั่วโมง ในพื้นที่รับสินค้าของโรงงาน คือ 10

ขนาดพัดลมระบายอากาศ = 15 x 10 x 6 x 10 = 9,000 (m3/hr) หรือ (CMH)

ดังนั้น สามารถเลือกใช้พัดลมระบายอากาศอุตสาหกรรมโซล่าเซลล์ รุ่น SN2013020 (CMH = 20,000 m3/hr )

การคำนวณหาขนาดพัดลมระบายอากาศ อาจจะมีการซับซ้อนมากขึ้น ถ้าคำนึงถึงองค์ประกอบอย่างอื่น เช่น จำนวนผู้ปฏิบัติงาน จำนวนเครื่องจักร เป็นต้น

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>