การรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า:

1) ทางลูกค้าจะต้องยื่นใบรับประกันสินค้าทุกครั้งเมื่อมีการส่งซ่อมสินค้าทุกครั้ง

2) สินค้าจะได้รับประกันทันที โดยเริ่มตั้งแต่สินค้าถูกส่งหรือติดตั้งให้กับทางลูกค้า

3) สินค้าจะสิ้นสุดการรับประกันทันที เมื่อ

3.1) สินค้าถึงอายุกำหนดการสิ้นสุดการรับประกันสินค้า

3.2)  ความเสียหายที่อยู่นอกเหนือจากการรับประกัน ได้แก่ การใช้สินค้าที่ไม่ถูกวิธี, การจัดเก็บสินค้าในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม, การจัดหาระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้งาน หรือตั้งค่าอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งานของสินค้า, ความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากสัตว์ หรือแมลงที่เข้าไปตัวสินค้า, การดัดแปลง หรือแก้ไขอุปกรณ์บางส่วนของสินค้า, เกิดจากสาธารณภัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุสุดวิสัย, เกิดจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือน้ำเข้าไปในสินค้า เป็นต้น โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าอะไหล่ ค่าบริการ

3.3) สินค้าถูกเปิดหรืองัดแงะมาก่อนถึงฝ่ายซ่อมบำรุงของทางบริษัท

3.4) สินค้ามีการตกหล่นหรือกระแทกจนทำให้เกิดความเสียหาย

3.5) การรับประกันนี้ไม่รวมถึง ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าต่อบุคคลหรือทรัพย์สิน หรือธุรกิจใดๆ ของลูกค้า

หมายเหตุ : เพื่อให้สินค้ามีประสิทธิภาพและคุณภาพในการใช้งานได้ดีอย่างสม่ำเสมอและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายได้ง่าย ลูกค้าควรเลือกใช้อะไหล่ วัสดุสิ้นเปลือง และ/หรือการบริการจากบริษัทเท่านั้น พร้อมทั้งการใช้งานอุปกรณ์ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำจากทางเราหรือคู่มือการใช้งานกับอุปกรณ์

ลดสูงสุด 30%
30% off For Partner Only